Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην Παραλ?α Καλλιθ?α? στο Μοσχ?το Αττικ??, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 130 m3/h, προκειμ?νου για την κατασκευ? του ?ργου
??ργα Υποδομ?ν για την Αν?πλαση του Φαληρικο? ?ρμου (Φ?ση Α)?

Εγκατ?σταση mobile εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην περιοχ? Κ?πων ?βρου, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h,για την κατασκευ? του ?ργου ?Κατασκευ? Μον?δα? Συμπ?εση? GCS000 στην Ελλ?δα?.

Συνεργασ?α με την ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. στην περιοχ? Κραν?δι Αργολ?δο? για την κατασκευ? ξενοδοχειακ?ν μον?δων

Συνεργασ?α με την εταιρ?α σκυροδ?ματο? ΔΙΟΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχ? Γαργαλι?νων για την κατασκευ? ξενοδοχειακ?ν μον?δων