Εγκατ?σταση 2 εργοταξιακ?ν μον?δων σκυροδ?ματο? εντ?? του εξαντλημ?νου ορυχε?ου ΚΟΜΑΝΟΥ του λιγνιτικο? πεδ?ου ΠΤΟΛΕΜΑ?ΔΟΣ , παραγωγικ?? ικαν?τητα? 230
m3/h, για την κατασκευ? τη? ατμοηλεκτρικ?? μον?δα? ?ΠΤΟΛΕΜΑ?ΔΑ V? μικτ?? ισχ?ο? 660 MWel