– Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? στην περιοχ? τη? Πυλα?α? (Θεσσαλον?κη) για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ?, δυναμικ?τητα? 120 m3 / h.

-Πιστοπο?ηση τη? μον?δα? Βελιγοστ?? Μεγαλ?πολη? με το σ?στημα ποι?τητα? EN ISO 9001:2008.

-Αναδοχ? του ?ργου ΕΡΓΟΣΕ ?ΚΙΑΤΟ –ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ?. Εγκατ?σταση εργοταξιακ?ν μον?δων στι? περιοχ?? τη? Λυγι?? (Κορινθ?α), Δρεπ?νου (Αχα?α) και Λαμπ?ρι (Αχα?α) δυναμικ?τητα? 80 m3/h, 80 m3/h και 120 m3/h αντ?στοιχα, για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ?.

-Αναδοχ? του ?ργου ?ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ?. Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? στην περιοχ? Στ?νο? Αμφιλοχ?α? δυναμικ?τητα? 80 m3 / h, για τι? αν?γκε? του ?ργου.