– ?ναρξη λειτουργ?α? εργοταξ?ου στην περιοχ? Καλοχ?ρι Θεσσαλον?κη??για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ?, δυναμικ?τητα? 120 m3/h
– ?ναρξη λειτουργ?α? εργοταξ?ου στην περιοχ? του Αιγ?ου, δυναμικ?τητα? 120 m3/h