– ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Ναυπλ?ου με σχ?ση υπεργολαβ?α? με την Εταιρε?α ?ΕΠΑΚΑ Α.Ε.? και δυναμικ?τητα? 200tn/?ρα
– ?ναρξη εκμετ?λλευση? λατομε?ου στην περιοχ? Παραδεισ?ων Μεγαλ?πολη? με σχ?ση υπεργολαβ?α? με?την Εταιρε?α ?Γιαννακοπο?λου Αικ./ ΣΙΑ Ε.Ε.? και δυναμικ?τητα? 200tn/?ρα
– Εγκατ?σταση εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Καλαμ?τα απ? την Εταιρε?α ?ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.?, δυναμικ?τητα? 120m3/?ρα
– Εξαγορ? εργοστασ?ου παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? ?ΜΠΕΤΟΦΙΝ ΕΠΕ? στην Κυπαρισσ?α (θ?ση Γουβ?κια), ?δυναμικ?τητα? 70m3/?ρα
– Αδειοδ?τηση του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στη Βελιγοστ? Μεγαλ?πολη?, με δυναμικ?τητα 120m3/?ρα