– Ασφ?λιση ?λων των μαθητ?ν τη? Πελοπονν?σου (Δημοτικ?, Γυμν?σιο, Λ?κειο)
– Βρ?βευση απ? την ICAP ω? ?True Leader? Eπιχε?ρηση
– ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Φιλιατρ?ν με σχ?ση υπεργολαβ?α? με την ?Λατομε?α Φιλιατρ?ν Α.Ε.?, σημεριν?? δυναμικ?τητα? 1.100 tn/?ρα
– ?δρυση τη? Eταιρε?α? ?ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.? στην Καλαμ?τα, με ?δραστηρι?τητα την εμπορ?α Ετο?μου Σκυροδ?ματο?