Μετεγκατ?σταση του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? του ?ργου? σε ν?α τοποθεσ?α, με καινο?ργιε? και σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? δυναμικ?τητα? 120m3/?ρα.