– Εκσυγχρονισμ?? του εργοταξ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Τρ?πολη Αρκαδ?α?, αυξ?νοντα? τη δυναμικ?τητα του σε 130m3/?ρα
– Η Εταιρε?α ?λαβε την πιστοπο?ηση CE για τα αδραν? υλικ? τη? που παρ?γονται στο λατομε?ο Γκα-Αθικ?ων
– ?δρυση σ?γχρονου Εργαστηρ?ου Ποιοτικο? Ελ?γχου αδραν?ν υλικ?ν στο λατομε?ο Γκα-Αθικ?ων για την εκτ?λεση των δοκιμ?ν σ?μφωνα με τα εναρμονισμ?να Ευρωπα?κ? Πρ?τυπα EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139