– Η εταιρ?α αποκτ? την πιστοπο?ηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:00
– Εξαγορ? και απορρ?φηση τη? ?Καλατζ?πουλο? ?τοιμο Σκυρ?δεμα Α.Ε.?,η οπο?α δι?θετε εργοτ?ξιο ετο?μου σκυροδ?ματο? στο Δερβ?νι Κορινθ?α?.Η μον?δα εκσυγχρον?στηκε ανεβ?ζοντα? την δυναμικ?τητα τη? σε 80 m3/?ρα
– ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Χαλαζων?τη στου? Γαργαλι?νου? , με σχ?ση υπεργολαβ?α?με την ?Λατομε?α Χαλαζων?τη Α.Ε.? , δυναμικ?τητα? 500tn/?ρα.