Βελτ?ωση τη? δυναμικ?τητα? του συγκροτ?ματο? θρα?ση? στο Λατομε?ο Γκα- Αθικ?ων Κορινθ?α?, με αποτ?λεσμα η παραγωγικ? δυναμικ?τητα να αν?ρχεται σε 1.100 tn/?ρα