Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο ?ργο?, δυναμικ?τητα? 50m3/?ρα.