– Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? LAFARGE BETON ΑΒΕΕ στην Τρ?πολη, δυναμικ?τητα? 80m3/?ρα
– Βρ?βευση τη? Εταιρε?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. απ? την Νομαρχ?α Κορινθ?α? ω? ?Η
καλ?τερη Εταιρε?α του Νομο??
– Αναδοχ? ?ργου ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– Αναδοχ? ?ργου ΓΗΠΕΔΟ?BEACH VOLLEY