– Η ?ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ? απορροφ? την ?Κληρον?μοι Ηλ?α Λαρσινο? Ε.Ε.? και μετονομ?ζεται σε ?Λαρσιν?? Α.Ε.?
– Τον Μ?ρτιο ιδρ?εται η Εταιρε?α ?Σκυρ?δεμα Αττικ?? Καστ?νη?-Λαρσιν?? Α.Ε.? με εργοστ?σιο Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στα Μ?γαρα με δυναμικ?τητα 80m3/?ρα.
– Αναδοχ? ?ργου ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ?ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– Αναδοχ? ?ργου ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑΣ