Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΝΕΜΕΑΣ Ο.Ε., στη Νεμ?α Κορινθ?α? και εκσυγχρονισμ?? των εγκαταστ?σεων του. Ν?α δυναμικ?τητα μον?δα? 80 m3/?ρα.