Η Εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ βραβε?εται στη Μαδρ?τη με το Διεθν?? Βραβε?ο Ποι?τητα? (Σκυρ?δεμα)