Εκσυγχρονισμ?? των εγκαταστ?σεων του λατομε?ου Γκα-Αθικ?ων και α?ξηση τη??δυναμικ?τητ?? του σε 750 tn/?ρα.