Ιδρ?εται η Εταιρε?α παραγωγ?? και εμπορ?α? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? ?ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ? με ?δρα την Κ?ρινθο και εργοστ?σιο στο Κι?το Κορινθ?α?, με δυναμικ?τητα 60 m3/?ρα.