Εκσυγχρον?ζεται η μον?δα παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στο Δ?λτα Κορ?νθου με δυναμικ?τητα 50 m3/?ρα. Η δυναμικ?τητα του λατομε?ου στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων Κορινθ?α? αν?ρχεται σε 100 tn/?ρα.