Μετ? την?απ?λεια του Ηλ?α Λαρσινο?, ιδρ?εται απ? τη σ?ζυγο του Ευγεν?α η Εταιρε?α ?Κληρον?μοι Ηλ?α Λαρσινο? Ε.Ε.?, η οπο?α παρ?λαβε τη δραστηρι?τητα του λατομε?ου στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων καθ?? και τη δραστηρι?τητα του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Κ?ρινθο, στη θ?ση Δ?λτα. Η Εταιρε?α απασχολο?σε τ?τε δεκαεπτ? ?τομα προσωπικ?.