Η πολιτικ? ασφαλε?α? αποτελε? αναπ?σπαστο τμ?μα τη? γενικ?? εταιρικ???πολιτικ??.

  • Η πολιτικ? ασφαλε?α? αντιμετωπ?ζεται στην ?δια β?ση με την παραγωγικ?τητα,?την αποδοτικ?τητα, τη βελτ?ωση τη? ποι?τητα? και τα περιβαλλοντικ? θ?ματα
  • Ο τελικ?? σκοπ?? τη? πολιτικ?? ασφαλε?α? ε?ναι να ε?μαστε σε μηδενικ? ατυχ?ματα?στου? εργασιακο?? χ?ρου?.
  • Οι ?νθρωποι τη? αποτελο?ν το βασικ? στοιχε?ο τη? ατομικ?? ασφ?λιση?. ?λοι οι?εργαζ?μενοι ανεξαρτ?τω? τη? θ?ση? του? στην ιεραρχ?α οφε?λουν να?συμπεριφ?ρονται με τ?τοιο τρ?πο ?στε να αποφε?γουν πρ?κληση οποιουδ?ποτε?ατυχ?ματο? στου? εαυτο?? του? ? στου? συναδ?λφου? του?
  • Πιστοπο?ηση Συστ?ματο? Διαχε?ριση? τη? Υγε?α? και τη? Ασφ?λεια? στην Εργασ?α κατ? OHSAS 18001:2007
  • Πραγματοποιε?ται συστηματικ? εκτ?μηση των επαγγελματικ?ν κινδ?νων καθ?? και λ?ψη των απαρα?τητων προστατευτικ?ν μ?σων
  • Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ πραγματοποιε? συνεχ? ενημ?ρωση και εκπα?δευση σε θ?ματα που αφορο?ν την υγιειν? και την ασφ?λεια
  • Υλοποιο?νται εν?ργειε? για τη συνεχ? βελτ?ωση του εργασιακο? περιβ?λλοντο? με στ?χο που συντελε? στην επιτυχ? πρ?ληψη ατυχ?ματο? και ολοκληρωμ?νη? προστασ?α? των εργαζομ?νων.