Η Εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ, ?χοντα? ω? πρωταρχικ? στοιχε?ο σε ?λε? τι? δραστηρι?τητε? του Ομ?λου την αν?τερη ποι?τητα του προσφερ?μενου προ??ντο? και τη συμμ?ρφωση με τη Νομοθεσ?α, ε?ναι απ? τι? πρ?τε? Εταιρε?ε? που απ?κτησαν πιστοπο?ηση CE για τα αδραν? υλικ? που παρ?γονται στο λατομε?ο τη?, στην περιοχ? Γκα Αθικ?ων Κορινθ?α? ?χοντα? υλοποι?σει ?λε? τι? απαρα?τητε? διαδικασ?ε?. Η πιστοπο?ηση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ πραγματοποι?θηκε το 2008 απ? τον Φορ?α LGA (κοινοποιημ?νο? οργανισμ?? πιστοπο?ηση? προ??ντων με ?δρα τη Νυρεμβ?ργη Γερμαν?α?) και ανανε?θηκε το 2013 απ? τον Ελληνικ? Οργανισμ? ?Επιθεωρ?σεων και Πιστοποι?σεων ?Προ??ντων TüV HELLAS?(TüV NORD). Η πιστοπο?ηση των αδραν?ν υλικ?ν τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποτελε? ακ?μα ?να διαπιστευτ?ριο για το υψηλ?? ποι?τητα? σκυρ?δεμα που παρ?γει η Eταιρε?α και ?χει στηρ?ξει μερικ? απ? τα μεγαλ?τερα τεχνικ? ?ργα τη? χ?ρα? μα?.

Η σ?μανση CE – συντομογραφ?α του Conformity European – μετ? την κατ?ργηση τη? οδηγ?α? 89/106/ΕΟΚ και θ?σπιση του κανονισμο? (ΕΕ)αριθ. 305/2011 ε?ναι μια Δ?λωση Επ?δοση? (Declaration of Performance) με τα εναρμονισμ?να πρ?τυπα και τι? διατ?ξει? ?λη? τη? κοινοτικ?? νομοθεσ?α?. Τα λατομικ? προ??ντα τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ που φ?ρουν τη σ?μανση CE, ?με πιστοποιητικ? σταθερ?τητα? τη? απ?δοση? του προ??ντο??(0654-CPD-0136) και με χρ?ση του? ?στο τομ?α των δομικ?ν κατασκευ?ν, αποδεικν?ουν ?τι ελ?γχονται συστηματικ?, διασφαλ?ζουν την προστασ?α τη? υγε?α?, του περιβ?λλοντο? και των εργαζομ?νων ?και προορ?ζονται για ασφαλε?? κατασκευ??.

Τα λατομικ? προ??ντα που πιστοποι?θηκαν με σ?μανση CE ε?ναι η ΑΜΜΟΣ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13242, 13139), η ΑΜΜΟΣ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), η ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242, 13139), η ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ 4/8 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13043, 13242), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ 2/10 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 2/8 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139), το ΧΑΛΙΚΙ 8/32 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13043, 13242).

Πιστοπο?ηση ΛΑΤ. ΑΘΙΚΙΩΝ – CE CERT