Τα λατομικ? προ??ντα τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ξεχωρ?ζουν για την:
  • Αρτι?τητα του Πετρ?ματο? (καθαρ?? ασβεστ?λιθο?)
  • Αξιοπιστ?α του Εξοπλισμο? (εξ?ρυξη?, θρα?ση? και διακ?νηση?)
Αδραν? Υλικ? Λατομε?ου
  1. ΑΜΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  2. ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ
  4. ΓΑΡΜΠΙΛΙ
  5. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  6. ΧΑΛΙΚΙ
  7. ΣΚΥΡΟ
  8. ΠΕΤΡΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ
0 / 4 mm
0 / 4 mm
4 / 8 mm
2 / 10 mm
2 / 8 mm
8 / 32 mm
0 / 32 mm
30 / 65 mm
60 / 130 mm