Η θετικ? πορε?α τη? εταιρε?α? μα? βασ?ζεται απ?λυτα στο ανθρ?πινο δυναμικ? που διαθ?τει.

Η σημαντικ? α?ξηση των δραστηριοτ?των μα?, απαιτε? συνεργ?τε? που συνειδητ? ασπ?ζονται τη φιλοσοφ?α και τι? αξ?ε? μα? και προτ?θενται να αγωνισθο?ν αποτελεσματικ? στου? τομε?? που ?χει αν?γκη η εταιρε?α.

Αυτ? τη στιγμ? δεν υπ?ρχει κ?ποια κεν? θ?ση εργασ?α?.

 

?νομα*

Επ?νυμο*

Το email σα?*

Τηλ?φωνο

Θ?ση που σα? ενδιαφ?ρει:

Το βιογραφικ? σα?