Διο?κηση

Ηλ?α? Λαρσιν?? –?Πρ?εδρο? & Διευθ?νων Σ?μβουλο?

Παναγι?τη? Μιχαλ?πουλο? –?Αναπληρωτ?? Διευθ?νων Σ?μβουλο?

Σταμ?τιο? Σαζακλ?? –?Σ?μβουλο? Ανθρωπ?νων Π?ρων

Μαρ?α Μπερτσι?-Μπ?κου –?Γενικ? Διευθ?ντρια

Παναγι?τη? Λ?ιο? –?Οικονομικ?? Διευθυντ??

Ιω?ννη? Ανδρ?ου –?Διευθυντ?? Λατομε?ων

Δημ?τριο? Αναστασ?κη? –?Διευθυντ?? Παραγωγ?? Σκυροδ?ματο?

Χρ?στο? Βογιατζ?? –?Διευθυντ?? Ελ?γχου Ποι?τητο?- ?ρευνα? & Αν?πτυξη?

Θεμιστοκλ?? Τσαμαντ?? –?Διευθυντ?? Πωλ?σεων

Θοδωρ?? Κυριακ?πουλο? ?– ?Διευθυντ?? Μηχανολογικο??Τμ?ματο?

Αθαν?σιο? Χαψ?λη? –?Διευθυντ?? Προμηθει?ν