Τρει? ν?ε? σημαντικ?? βραβε?σει? για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε επεφ?λασσε η τελετ? απονομ?? των Health & Safety Awards 2019 απ? τη Boussias Communications. Στην εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε την Τετ?ρτη 27 Μαρτ?ου, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. συμμετε?χε για τρ?τη συνεχ?μενη χρονι? και κατ?φερε να αποσπ?σει τα 3 κ?τωθι βραβε?α για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?.

  • Βραβε?ο HIGHLY COMMENDED για την κατηγορ?α Λατομε?α & Εξ?ρυξη
  • Βραβε?ο SILVER για την κατηγορ?α Οδικ? ασφ?λεια
  • Βραβε?ο BRONZE για την κατηγορ?α Αξιολ?γηση & Παραμετροπο?ηση Ν?ων Εργασιακ?ν Κινδ?νων

? ? ?? ? ?

 

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. αποδ?δει ιδια?τερη σημασ?α στι? ορθ?? πρακτικ?? για την προ?σπιση τη? Υγε?α? και τη? Ασφ?λεια? στον χ?ρο εργασ?α? και η αφοσ?ωση αυτ? επισφραγ?ζεται με τι? βραβε?σει? που αποσπ? η εταιρε?α, τρ?α συναπτ? ?τη.

 

Η διοργ?νωση των Health & Safety Awards πραγματοποιε?ται απ? τη Boussias Communications και την ?κδοση Plant Management με στ?χο την αν?δειξη και βρ?βευση των καλ?τερων πρακτικ?ν των επιχειρ?σεων για την Υγε?α και την Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? (ΥΑΕ). Η κριτικ? επιτροπ? των Health & Safety Awards 2019 αποτελε?το απ? ε?κοσι κορυφα?α στελ?χη, με κατ?λληλε? γν?σει? των θεματικ?ν των κατηγορι?ν που κλ?θηκαν να αξιολογ?σουν.

 

Η εκδ?λωση ξεκ?νησε με την παρουσ?αση των στοιχε?ων που αφορο?ν την ΥΑΕ στα κρ?τη-μ?λη τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? απ? τον πρ?εδρο τη? Κριτικ?? Επιτροπ??, Αντ?νη Χριστοδο?λου, ο οπο?ο? τ?νισε τη σημασ?α τη? εφαρμογ?? ?λων των σχετικ?ν διατ?ξεων. Με το σ?νθημα ?ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ?, τον?στηκε, επ?ση?, η μεγιστοπο?ηση τη? αν?γκη? για ενημ?ρωση και εν?σχυση τη? επικοινων?α? τη? ΥΑΕ. Η βραδι? ??κλεισε? με συζητ?σει?, networking και κρασ?, στον χ?ρο που φιλοξ?νησε την εκδ?λωση, το Anais Club.

 

Στην τελετ? απονομ??, παρευρ?θηκαν 350 υψηλ?βαθμα στελ?χη των βραβευθ?ντων επιχειρ?σεων, εκπρ?σωποι υπουργε?ων, οργανισμ?ν, φορ?ων και επαγγελματικ?ν συνδ?σμων, καθ?? και decision-makers τη? αγορ??.