Η ιστοσελ?δα μα? χρησιμοποιε? cookies, κατ? τι? συν?θει? πρακτικ?? του διαδικτ?ου, για να βοηθ?σει την πρ?σβαση και την περι?γησ? σα? στο διαδ?κτυο. Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου που αποθηκε?ονται απ? τον κεντρικ? server τη? ιστοσελ?δα? στο σκληρ? δ?σκο του υπολογιστ? ? ?λλη? ηλεκτρονικ?? συσκευ?? του χρ?στη. Τα cookies ε?ναι μοναδικ? για το κ?θε πρ?γραμμα περι?γηση? ιστο? (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περι?χουν αν?νυμε? πληροφορ?ε? οι οπο?ε? αφορο?ν τα site που επισκ?πτεται ο χρ?στη?.

Γενικ?τερα τα cookies επιτελο?ν πολλ?? λειτουργ?ε?, ?πω? το να διευκολ?νουν την περι?γησ? σα? απ? τη μια ιστοσελ?δα στην ?λλη, να αποθηκε?ουν τι? προτιμ?σει? σα? και γενικ? να βελτι?νουν την εμπειρ?α τη? περι?γηση? στην ιστοσελ?δα. Ο κ?θε χρ?στη? τη? ιστοσελ?δα? ?χει τη δυνατ?τητα να ρυθμ?σει τον οδηγ? πλο?γησ?? του στο διαδ?κτυο (web browser) ?σον αφορ? τα cookies και την αποδοχ? του?.

H larsinos.gr χρησιμοποιε? αποκλειστικ? δικ? τη? cookies και δεν κ?νει χρ?ση οποιουδ?ποτε cookie, που προ?ρχεται απ? τρ?τα μ?ρη.

 

?λα τα δεδομ?να που συλλ?γουμε απ? τη χρ?ση cookies μ?σω τη? larsinos.gr επεξεργ?ζονται και αποθηκε?ονται αποκλειστικ? με την μορφ? αν?νυμων στατιστικ?ν δεδομ?νων και δεν φ?ρουν οποιαδ?ποτε ?μεση σ?νδεση με το πρ?σωπ? σα?. Επ?ση?, η larsinos.gr δεν προβα?νει σε καμ?α πρ?ξη π?ληση? ? εμπορ?α? δεδομ?νων, που συλλ?γονται με τον τρ?πο αυτ?ν.

 

Αν δεν επιθυμε?τε τη συλλογ? πληροφορι?ν μ?σω cookies, μπορε?τε να ρυθμ?σετε μ?σω κατ?λληλων ρυθμ?σεων στον φυλλομετρητ? ιστο? (browser) το πρ?γραμμα πλο?γησ?? του (browser) στο διαδ?κτυο, για να διαγρ?ψετε τα ?δη υπ?ρχοντα στον σκληρ? σα? δ?σκο cookies και να επιλ?ξετε ε?τε να απορρ?πτονται αυτομ?τω? ?λα τα ν?α cookies, ε?τε να ερωτ?σθε κ?θε φορ? που ?να cookie πρ?κειται να εγκατασταθε? στον σκληρ? δ?σκο του υπολογιστ?, ε?ν θ?λετε να το απορρ?ψετε ? να το αποδεχθε?τε. Ε?ν επιλ?ξετε να μην επιτρ?ψετε την αυτ?ματη χρ?ση cookies υπ?ρχει το ενδεχ?μενο να μη δ?νασθε να ?χετε πλ?ρη πρ?σβαση στι? υπηρεσ?ε? τη? larsinos.gr καθ?? και των ?λλων ιστοσελ?δων που επισκ?πτεστε.