Το σκυρ?δεμα (? beton) ε?ναι παγκοσμ?ω? κυρ?αρχο και σε πολλ?? περιπτ?σει? αναντικατ?στατο δομικ? υλικ? ευρε?α? χρ?ση?. Παρ?γεται με αν?μειξη κατ?λληλα μελετημ?νου με?γματο? αδραν?ν υλικ?ν, τσιμ?ντου, νερο? και χημικ?ν προσθ?των, εν? γ?νονται ?ρευνε? και προσπ?θειε? ?στε στο ?μεσο μ?λλον να μπορο?ν να ενσωματωθο?ν στην παραγωγ? του και ?λλα υλικ? ?πω? τα βιομηχανικ? απ?βλητα (π.χ. τ?φρα) ? υλικ? απ? κατεδαφ?σει? (ανακ?κλωση). Το νωπ? σκυρ?δεμα ε?ναι το πιο ευπαθ?? προ??ν ευρε?α? καταν?λωση? με μικρ? δι?ρκεια ζω?? μ?χρι την εκφ?ρτωση και μορφοπο?ησ? του στα καλο?πια (

Δηλαδ?: απαιτο?νται τουλ?χιστον 270 κιλ? τσιμ?ντου για κ?θε κυβικ? οπλισμ?νου σκυροδ?ματο? (και αντ?στοιχα 300 κιλ? τσιμ?ντου για το ανεπ?χριστο σκυρ?δεμα).

Η επιστημονικ? εξ?γηση αυτο? ε?ναι ?τι το τσιμ?ντο δημιουργε? αλκαλικ? περιβ?λλον γ?ρω απ? τον οπλισμ? (σ?δερα) και εμποδ?ζει την οξε?δωσ? του, ?ρα μεγαλ?νει ο χρ?νο? ζω?? του.
Εξ?σου βασικ?? παρ?γοντα?, ε?ναι επ?ση? ο λ?γο? νερο?/τσιμ?ντου ο οπο?ο? θα πρ?πει να ε?ναι ελεγχ?μενο?, εξαρτ?ται απ? τι? συνθ?κε? του ?ργου και δεν μπορε? σε καμ?α περ?πτωση να ε?ναι μεγαλ?τερο? απ? 0,7 για το επιχρισμ?νο και 0,67 για το ανεπ?χριστο. Αν δηλαδ?, μ?α σ?νθεση σκυροδ?ματο? ?χει 300 κιλ? τσιμ?ντου, δεν θα πρ?πει σε καμ?α περ?πτωση να ?χει περισσ?τερο απ? 210 κιλ? νερ? (ν.τ= 0,70) ? 201 κιλ? νερ? αν πρ?κειται να μην σοβατιστε? το συγκεκριμ?νο στοιχε?ο απ? σκυρ?δεμα (ν/τ=0,67).
Στο παραθαλ?σσιο περιβ?λλον, σε κατασκευ?? απ? σκυρ?δεμα εκτεθειμ?νο σε α?ρα με θαλ?σσια ?λατα που μεταφ?ρονται απ? τη θ?λασσα, η ελ?χιστη περιεκτικ?τητα του τσιμ?ντου ε?ναι 330 κιλ? και ο λ?γο? νερο? / τσιμ?ντου 0,67.

Το σκυρ?δεμα, σ?μφωνα με τον ισχ?οντα Κανονισμ? Τεχνολογ?α? Σκυροδ?ματο? ’97, χαρακτηρ?ζεται απ? την κατηγορ?α αντοχ?? ( C16/20, C20/25 κλπ), απ? την κατηγορ?α εργασιμ?τητα? ( S1, S2 κλπ, δηλαδ? π?σο ?μαλακ?? ε?ναι), απ? το μ?γιστο κ?κκο (τι μ?γεθο? ?χει το μεγαλ?τερο χαλ?κι μ?σα στο σκυρ?δεμα), καθ?? και απ? το περιβ?λλον στο οπο?ο τελικ? θα ε?ναι σε επαφ? (κοντ? σε θ?λασσα, μ?σα σε θ?λασσα, θα σοβατιστε? ? ?χι κλπ). ?λου? αυτο?? του? παρ?γοντε? του? λαμβ?νει υπ?ψη του ο μηχανικ?? που διενεργε? τη μελ?τη του σπιτιο? ? μια? κατασκευ?? γενικ?τερα και αναγρ?φει τι? απατ?σει? του υλικο? (τι ?μπετ?ν? δηλαδ? θα πρ?πει να χρησιμοποιηθε?) επ?νω στα σχ?δια τη? μελ?τη?.
Στο οπλισμ?νο σκυρ?δεμα ενδιαφ?ρει και η ?ανθεκτικ?τητ?? του, δηλαδ? η αντοχ? του στο χρ?νο (δι?ρκεια ζω??), για την προστασ?α του οπλισμο? απ? δι?βρωση και τον περιορισμ? τη? εναθρ?κωση?. Αυτ? επιτυγχ?νεται μεταξ? ?λλων και με την ελ?χιστη περιεκτικ?τητα τσιμ?ντου σε κ?θε κυβικ? μ?τρο σκυροδ?ματο?, η οπο?α δεν μπορε? να ε?ναι κ?τω απ? 270 κιλ? (? 300 κιλ? εφ?σον το σκυρ?δεμα δεν καλυφθε? με επ?χρισμα).

Δηλαδ?: απαιτο?νται τουλ?χιστον 270 κιλ? τσιμ?ντου για κ?θε κυβικ? οπλισμ?νου σκυροδ?ματο? (και αντ?στοιχα 300 κιλ? τσιμ?ντου για το ανεπ?χριστο σκυρ?δεμα).

Η επιστημονικ? εξ?γηση αυτο? ε?ναι ?τι το τσιμ?ντο δημιουργε? αλκαλικ? περιβ?λλον γ?ρω απ? τον οπλισμ? (σ?δερα) και εμποδ?ζει την οξε?δωσ? του, ?ρα μεγαλ?νει ο χρ?νο? ζω?? του.
Εξ?σου βασικ?? παρ?γοντα?, ε?ναι επ?ση? ο λ?γο? νερο?/τσιμ?ντου ο οπο?ο? θα πρ?πει να ε?ναι ελεγχ?μενο?, εξαρτ?ται απ? τι? συνθ?κε? του ?ργου και δεν μπορε? σε καμ?α περ?πτωση να ε?ναι μεγαλ?τερο? απ? 0,7 για το επιχρισμ?νο και 0,67 για το ανεπ?χριστο. Αν δηλαδ?, μ?α σ?νθεση σκυροδ?ματο? ?χει 300 κιλ? τσιμ?ντου, δεν θα πρ?πει σε καμ?α περ?πτωση να ?χει περισσ?τερο απ? 210 κιλ? νερ? (ν.τ= 0,70) ? 201 κιλ? νερ? αν πρ?κειται να μην σοβατιστε? το συγκεκριμ?νο στοιχε?ο απ? σκυρ?δεμα (ν/τ=0,67).
Στο παραθαλ?σσιο περιβ?λλον, σε κατασκευ?? απ? σκυρ?δεμα εκτεθειμ?νο σε α?ρα με θαλ?σσια ?λατα που μεταφ?ρονται απ? τη θ?λασσα, η ελ?χιστη περιεκτικ?τητα του τσιμ?ντου ε?ναι 330 κιλ? και ο λ?γο? νερο? / τσιμ?ντου 0,67.

1. Ελ?χιστη περιεκτικ?τητα του τσιμ?ντου σ?μφωνα με τι? κατηγορ?ε? στο περιβ?λλον ?κθεση? τη? κατασκευ??
2. Χαμηλ? περιεκτικ?τητα νερο? με χαμηλ? λ?γο νερο? προ? τσιμ?ντου, σ?μφωνα με τι? κατηγορ?ε? στο περιβ?λλον ?κθεση? τη? κατασκευ??
3. Καλ? συμπ?κνωση
4. Καλ? συντ?ρηση τη? κατασκευ??
5. Σωστ? επικ?λυψη οπλισμο? σ?μφωνα με τι? κατηγορ?ε? στο περιβ?λλον ?κθεση? τη? κατασκευ??
Για Σκυρ?δεμα χωρ?? ειδικ?? απαιτ?σει?

 1. Κατηγορ?α Αντοχ??
 2. Κατηγορ?α Κ?θιση?
 3. Ποσ?τητα (κυβικ?)
 4. Χρ?ση υπερρευστοποιητ? στο ?ργο
 5. Χρ?ση αντλ?α? (ναι ? ?χι)
 6. Σκυροδετο?μενα στοιχε?α
 7. ?λεγχο? σκυροδ?ματο? στο ?ργο με δοκ?μια (6 δοκ?μια απ? 6 βαρ?λε? μ?χρι 80 m3)
 8. Στοιχε?α παραγγελοντο?
Για Σκυρ?δεμα ειδικ?ν απαιτ?σεων
 1. Κατηγορ?α αντοχ??
 2. Κατηγορ?α Κ?θιση?
 3. Ποσ?τητα (κυβικ?)
 4. Ελ?χιστη ποσ?τητα τσιμ?ντου
 5. Μ?γιστο? λ?γο? νερο? / τσιμ?ντου
 6. Σκυροδετο?μενα στοιχε?α
 7. Χρ?ση υπερρευστοποιητ? στο ?ργο
 8. Χρ?ση αντλ?α? (ναι ? ?χι)
 9. ?λεγχο? Σκυροδ?ματο? στο ?ργο με δοκ?μια (6 δοκ?μια απ? 6 βαρ?λε? μ?χρι 80 m3)
 10. Στοιχε?α παραγγ?λοντο?
Για Σκυρ?δεμα με σ?νθεση του αγοραστ?
 1. Οι αναλογ?ε? Α? Υλων
 2. Σκυροδετο?μενα στοιχε?α
 3. Χρ?ση αντλ?α? (ναι ? ?χι)
 4. ?λεγχο? Σκυροδ?ματο? στο ?ργο με δοκ?μια (6 δοκ?μια απ? 6 βαρ?λε? μ?χρι 80 m3)
 5. Στοιχε?α παραγγ?λοντο?
Αγορ?ζω απ? εταιρε?ε? που ?χουν καταγραφικ? και παραγωγ? με αυτοματισμ? με Η/Υ και ζητ?ω αντ?γραφο καταγραφικο? παραγωγ??.
Η λ?ψη δοκιμ?ων γ?νεται αναλ?γω? τη? ημερ?σια? ποσ?τητα? σκυροδ?ματο? αν? ?ργο.
– ?ω? 20 m3: 3 ? 6 δοκ?μια
– 21 – 150 m3: 6 δοκ?μια
– > 150 m3: 12 δοκ?μια

1. Σε (2) στρ?σει? με 25 χτυπ?ματα με ρ?βδο Φ. 16 mm και μ?κου? 60 cm.

Τα προφυλ?σσω απ? ?λιο σκεπ?ζοντα? τα με βρεγμ?νη λιν?τσα και τα μεταφ?ρω εντ?? 20 – 32 ωρ?ν σε αναγνωρισμ?νο εργαστ?ριο για την συντ?ρησ? του? σε ειδικ? θ?λαμο (20οC +/- 2oC, σχετικ? υγρασ?α 95%). για τον ?λεγχο τη? θλιπτικ?? αντοχ?? στι? 28 ημ?ρε?.
Προστ?θεται η ποσ?τητα του υπερρευστοποιητικο? στο αυτοκ?νητο στην ενδεδειγμ?νη ποσ?τητα και τον κατ?λληλο τ?πο, σ?μφωνα με τη μελ?τη συνθ?σεω? του σκυροδ?ματο? και κατ?πιν αναμιγν?εται επ? 3 – 5 λεπτ? στι? γρ?γορε? στροφ??.
Τα δοκ?μια λαμβ?νονται μετ? την προσθ?κη του υπερρευστοποιητικο?.
Απαγορε?εται η προσθ?κη στεγανοποιητικο? στο ?ργο.