Προ??ντα Σκυροδ?ματο? πρ?σθετων απαιτ?σεων σε ανθεκτικ?τητα (DURABILITY)?
Για κ?θε κατηγορ?α σκυροδ?ματο? απ? τι? ανωτ?ρω παρ?γονται οι ακ?λουθε? υποκατηγορ?ε? αν?λογα με την προοριζ?μενη χρ?ση του ?ργου και το περιβ?λλον ?κθεση?:

1. Σκυρ?δεμα χωρ?? ειδικ?? απαιτ?σει? επιχρισμ?νο
2. Σκυρ?δεμα χωρ?? ειδικ?? απαιτ?σει? ανεπ?χριστο
3. Σκυρ?δεμα ανθεκτικ? σε επιφανειακ? φθορ?
4. Σκυρ?δεμα μειωμ?νη? υδατοπερατ?τητα?
5. Σκυρ?δεμα μ?σα σε νερ? (?χι διαβρωτικ?)
6. Σκυρ?δεμα στη θ?λασσα
7. Σκυρ?δεμα σε παραθαλ?σσιο περιβ?λλον
8. Σκυρ?δεμα ανθεκτικ? σε χημικ?? προσβολ??

Σκυροδ?ματα ειδικ?ν χρ?σεων
1. Πασσ?λων
2. Ινοπλισμ?να
3. Εκτοξευ?μενο (gunite-shotcrete)
4. Σκυρ?δεμα πλ?ρωση? ορυγμ?των-τ?φρων-κοιλοτ?των (GeoCrete C.L.S.M.)
5. Διαπερατ? Σκυρ?δεμα
6. Aυτοφερ?μενο (gomaco)

Προ??ντα σκυροδ?ματο? αν?λογα με το μ?γιστο κ?κκο αδραν?ν υλικ?ν
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ με αδραν? 0 / 4 mm
2. ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ με αδραν? 0/ 16 mm
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με αδραν? 0 / 32 mm
Το ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΑΡΣΙΝΟΣ ξεχωρ?ζει για:
  • τη Σταθερ?τητα τη? Ποι?τητα? του Σκυροδ?ματο? (που προκ?πτει απ? τυπικ? απ?κλιση)
  • την Αρτι?τητα των Αδραν?ν Υλικ?ν (που προκ?πτει απ? την ποι?τητα του πετρ?ματο? του λατομε?ου ΛΑΡΣΙΝΟΣ)
  • την Αξιοπιστ?α του Εξοπλισμο? (κινητο? και σταθερο?)
  • την Aρτια Εκπα?δευση του Προσωπικο? Παραγωγ?? και Διακ?νηση?
  • τη Συν?πεια / Τεχνικ? υποστ?ριξη πριν και μετ? την π?ληση
?λα τα προ??ντα σκυροδ?ματο? τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ υπ?κεινται σε καθημερινο?? ελ?γχου?, προκειμ?νου να διασφαλιστε? η αντοχ? του? στη φθορ? του χρ?νου αλλ? και στι? σεισμικ?? δον?σει?.