Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?χει προχωρ?σει στην εγκατ?σταση και στην?εφαρμογ? Συστ?ματο? Ποι?τητα? με στ?χο την καλ?τερη οργ?νωση και λειτουργ?α τη? εταιρε?α?, καλ?πτοντα? ταυτ?χρονα τι? απαιτ?σει? του προτ?που ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμ?, την Παραγωγ? και τη Δι?θεση Ετο?μου Σκυροδ?ματο?.
Η Πιστοπο?ηση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?χει πραγματοποιηθε? απ? την TüV HELLAS (TüV NORD).

Οι βασικο? στ?χοι που καλ?πτει το σ?στημα ποι?τητα? ε?ναι:
– Η βελτ?ωση τη? ποι?τητα? των παραγ?μενων προ??ντων
– Η πλ?ρη? ικανοπο?ηση των πελατ?ν με την παραγωγ?, μεταφορ? και παρ?δοση ποιοτικ?ν προ??ντων
– Η βελτ?ωση τη? ευαισθητοπο?ηση? των εργαζομ?νων στη διαχε?ριση τη? ποι?τητα?
– Η αναβ?θμιση των διεργασι?ν τη? εταιρε?α? ?στε να παρ?γεται προστιθ?μενη αξ?αΠιστοπο?ηση Σκυροδ?ματο?