Η?ΛΑΡΣΙΝΟΣ?επενδ?οντα? σταθερ? σε τεχνογνωσ?α και εξοπλισμ? ε?ναι σε θ?ση να παρουσι?σει δ?ο ν?α Οικολογικ? Προ??ντα βασισμ?να στη φιλοσοφ?α αν?πτυξη? για προσφορ? προ??ντων αν?τερη? ποι?τητα? (High Performance).


Διαπερατ? Σκυρ?δεμα (Pervious Concrete), Το Πρ?σινο Σκυρ?δεμα

Η?ΛΑΡΣΙΝΟΣ?παρουσι?ζει το?Διαπερατ? Σκυρ?δεμα?(Pervious Concrete), ?να ανθεκτικ?, υψηλο? πορ?δου? Σκυρ?δεμα, που επιτρ?πει την ε?κολη αποχ?τευση του νερο? στο ?δαφο?, με μηδενικ?? διαρρο??. Κατ’ αυτ? τον τρ?πο το νερ? απορροφ?ται απ? τη γη χωρ?? να προκαλε??ζημι?? στο ?δαφο?.

Σχηματ?ζεται απ? τη μ?ξη χονδρ?κοκκων αδραν?ν -τσιμ?ντου- νερο? με αποτ?λεσμα να δημιουργο?νται κεν? διαστ?ματα στη μ?ζα του, μεγαλ?τερα του 20%, γεγον?? που επιτρ?πει στο νερ? και τον α?ρα να διαπερν? τη μ?ζα του, κ?νοντα? το ?να σημαντικ? δομικ? στοιχε?ο που σ?βεται το περιβ?λλον, με ικαν?τητα αντοχ?? σε μετακιν?σει? φορτ?ων τη? κατασκευ??.

Εφαρμογ??: το Διαπερατ? Σκυρ?δεμα προορ?ζεται για την κ?λυψη εξωτερικ?ν μεγ?λων επιφανει?ν ?πω? χ?ροι στ?θμευση?, εξωτερικο? χ?ροι οικι?ν, δρ?μοι προσπ?λαση? πεζ?ν σε π?ρκα αναψυχ??, κ?λυψη επιφ?νεια? πλατει?ν, εξωτερικ?ν χ?ρων εργοστασ?ων και δι?στρωση υπογε?ων με ?ντονη παρουσ?α νερο?.GeoCrete (CLSM): Η εξ?λιξη στα υλικ? Πληρ?σεω? Ορυγμ?των – Τ?φρων

To GeoCrete (CLSM) ε?ναι ?να υπ?ρρευστο τσιμεντοειδ?? μ?γμα (υγροποιημ?νο επ?χωμα) με σταθερ?τητα ?γκου και ελεγχ?μενα γεωτεχνικ? χαρακτηριστικ?. Ε?ναι σχεδιασμ?νο να περι?χει κατ? καν?να λεπτ?κοκκα ? και χοντρ?κοκκα αδραν? -τσιμ?ντο – ιπτ?μενη τ?φρα- χημικ? πρ?σθετα-νερ?.

Ονομ?ζεται υλικ? ελεγχ?μενη? χαμηλ?? θλιπτικ?? αντοχ?? γιατ? σ?μφωνα με το A.C.I 229R η αντοχ? του δεν πρ?πει να υπερβα?νει τα 8,3 MPa. Αν?λογα με τη θλιπτικ? του αντοχ? καθορ?ζονται και οι εφαρμογ?? στη χρ?ση του. Η πιο συν?θη? εφαρμογ? του ε?ναι ω? υλικ? πλ?ρωση? (επ?χωση?), υποκαθιστ?ντα? το παραδοσιακ? επ?χωμα με την ιδι?τητα του να ε?ναι μελλοντικ? επανασκ?ψιμο με αντοχ? σε θλ?ψη 0,5~2,1 MPa.

Αλλε? κ?ριε? εφαρμογ?? πλ?ρωση?: εκσκαφ?ν, γενικ?? εγκαταλελειμμ?νων δεξαμεν?ν, κοιλοτ?των σε δ?σκολα προσπελ?σιμε? εσοχ??, επισκευ?ν σε ?ργα οδοποι?α? ω? υπ?στρωμα στον ασφαλτοτ?πητα, σταθεροπο?ηση? πραν?ν.

Δε?τε εδ? το ενημερωτικ? υλικ? για το προ??νFillFloor: Η ν?α πραγματικ?τητα στην εξομ?λυνση εσωτερικ?ν δαπ?δων

Το FillFloor ε?ναι ?τοιμο υπ?ρρευστο τσιμεντοειδ?? μ?γμα, ?τσιμεντοκον?αμα?, με σταθερ?τητα ?γκου και ελεγχ?μενα τεχνικ? χαρακτηριστικ?. Χρησιμοποιε?ται ω? ?τοιμο αυτοεπιπεδο?μενο κον?αμα? εξομ?λυνση? εσωτερικ?ν δαπ?δων πριν την επ?στρωση πλακιδ?ων, μαρμ?ρων ? ?λλων επιστρ?σεων.

Η παραγωγ? και ο ?λεγχο? πραγματοποιε?ται στα σ?γχρονα εργοστ?σια τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ και η μεταφορ? του εκτελε?ται με τα αυτοκ?νητα αναμικτ?ρε? στο ?ργο, με την απαιτο?μενη ρευστ?τητα και σταθερ?τητα ?γκου. Η ?ντλησ? του γ?νεται με την ειδικ? αντλ?α κονιαμ?των ? με συμβατικ? αντλ?α (πρ?σσα) σκυροδ?ματο?. Ω? υλικ? πληρ?σεων αν?κει στα τσιμεντοκονι?ματα και ο σχεδιασμ??/παραγωγ? του ε?ναι σ?μφωνα με το πρ?τυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 13813