Προφ?λ

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ε?ναι μ?α απ? τι? πιο δυναμικ?? και ταχ?ρυθμα αναπτυσσ?μενε? Εταιρε?ε? στου? τομε?? τη? εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, με ?δρα την Κ?ρινθο.

Η Εταιρε?α δραστηριοποιε?ται σε ?λη την Ελλ?δα διαθ?τοντα? λατομε?α και μον?δε? παραγωγ?? σκυροδ?ματο? (μ?νιμα και εργοταξιακ? για την εξυπηρ?τηση εκτ?λεση? τεχνικ?ν ?ργων), παρ?γοντα? προ??ντα υψηλ?? ποι?τητα?.?Η συνεχ?? αν?πτυξη τη? Εταιρε?α? βασ?ζεται:

  1. στι??συνεχε?? επενδ?σει? σε ν?ε? τεχνολογ?ε? παραγωγ??, δι?θεση? και οργ?νωση?
  2. στην πιστοπο?ηση και την καινοτομ?α, τ?σο των προ??ντων, ?σο και των διαδικασι?ν παραγωγ??
  3. σε περισσ?τερα απ? 40 χρ?νια εμπειρ?α?

Η?ΛΑΡΣΙΝΟΣ?εγγυ?ται την ασφ?λεια και ποι?τητα των δημοσ?ων & ιδιωτικ?ν ?ργων, στα οπο?α συμμετ?χει.