• Πιστοπο?ηση CE για τα Αδραν? Υλικ?

  • Πιστοπο?ηση Συστ?ματο? Διαχε?ριση? τη? Ποι?τητα? για την παραγωγ? και δι?θεση ?τοιμου Σκυροδ?ματο?? και Αδραν?ν Υλικ?ν κατ? ISO 9001 : 2015

  • Πιστοπο?ηση Συστ?ματο? Διαχε?ριση? τη? Υγε?α? και τη? Ασφ?λεια? στην Εργασ?α κατ? OHSAS 18001 : 2007

  • Πιστοπο?ηση Συστ?ματο? Διαχε?ριση? Οδικ??? Ασφ?λεια? κατ? ISO 39001 : 2012

  • Πιστοπο?ηση EFQM “Committed to Excellence” 2 stars

  • Πιστοπο?ηση EFQM “Recognised for Excellence” 3 stars