2

 • 1960

  Ο Ηλ?α? Λαρσιν??, διπλωματο?χο? Πολιτικ?? Μηχανικ?? του Εθνικο? Μετσ?βιου Πολυτεχνε?ου, κ?τοχο? εργοληπτικο? Πτυχ?ου Δ' Τ?ξεω?, αρχ?ζει εργοληπτικ? δραστηρι?τητα, για τι? αν?γκε? τη? οπο?α? δημιουργε? μον?δα παραγωγ?? σκυροδ?ματο? στο Δ?λτα Κορ?νθου και λατομε?ο στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων Κορινθ?α?.

 • 1977

  Μετ? την?απ?λεια του Ηλ?α Λαρσινο?, ιδρ?εται απ? τη σ?ζυγο του Ευγεν?α η Εταιρε?α ''Κληρον?μοι Ηλ?α Λαρσινο? Ε.Ε.'', η οπο?α παρ?λαβε τη δραστηρι?τητα του λατομε?ου στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων καθ?? και τη δραστηρι?τητα του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Κ?ρινθο, στη θ?ση Δ?λτα. Η Εταιρε?α απασχολο?σε τ?τε δεκαεπτ? ?τομα προσωπικ?.

 • 1979

  Εκσυγχρον?ζεται η μον?δα παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στο Δ?λτα Κορ?νθου με δυναμικ?τητα 50 m3/?ρα. Η δυναμικ?τητα του λατομε?ου στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων Κορινθ?α? αν?ρχεται σε 100 tn/?ρα.

 • 1980

  Ιδρ?εται η Εταιρε?α παραγωγ?? και εμπορ?α? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? ''ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ'' με ?δρα την Κ?ρινθο και εργοστ?σιο στο Κι?το Κορινθ?α?, με δυναμικ?τητα 60 m3/?ρα.

 • 1981-1992

  Ανοικοδ?μηση παραλιακ?? ζ?νη? Λουτρακ?ου-Κορινθ?α?-Αιγιαλε?α?, μετ? τον μεγ?λο σεισμ? τη? Κορινθ?α? (1981).

 • 1994

  Εκσυγχρονισμ?? των εγκαταστ?σεων του λατομε?ου Γκα-Αθικ?ων και α?ξηση τη??δυναμικ?τητ?? του σε 750 tn/?ρα.

 • 1996

  Η Εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ βραβε?εται στη Μαδρ?τη με το Διεθν?? Βραβε?ο Ποι?τητα? (Σκυρ?δεμα)

 • 1997

  Εκσυγχρονισμ?? του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στο Δ?λτα Κορινθ?α? και α?ξηση δυναμικ?τητα? σε 120 m3/?ρα.

 • 1999

  Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΝΕΜΕΑΣ Ο.Ε., στη Νεμ?α Κορινθ?α? και εκσυγχρονισμ?? των εγκαταστ?σεων του. Ν?α δυναμικ?τητα μον?δα? 80 m3/?ρα.

 • 2000

  - Η ''ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ'' απορροφ? την ''Κληρον?μοι Ηλ?α Λαρσινο? Ε.Ε.'' και μετονομ?ζεται σε ''Λαρσιν?? Α.Ε.'' - Τον Μ?ρτιο ιδρ?εται η Εταιρε?α ''Σκυρ?δεμα Αττικ?? Καστ?νη?-Λαρσιν?? Α.Ε.'' με εργοστ?σιο Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στα Μ?γαρα με δυναμικ?τητα 80m3/?ρα. - Αναδοχ? ?ργου ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ?ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Αναδοχ? ?ργου ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑΣ

 • 2002

  - Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? LAFARGE BETON ΑΒΕΕ στην Τρ?πολη, δυναμικ?τητα? 80m3/?ρα - Βρ?βευση τη? Εταιρε?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. απ? την Νομαρχ?α Κορινθ?α? ω? "Η καλ?τερη Εταιρε?α του Νομο?" - Αναδοχ? ?ργου ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Αναδοχ? ?ργου ΓΗΠΕΔΟ?BEACH VOLLEY

 • 2003

  -Εκσυγχρονισμ?? του εργοστασ?ου ετο?μου σκυροδ?ματο? στο Κι?το Κορινθ?α? που αν?βασε τη δυναμικ?τητα σε 120m3/?ρα. -Αναδοχ? ?ργου ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ -Αναδοχ? ?ργου Taekwondo

 • 2004

  Η εταιρ?α αποκτ? την πιστοπο?ηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:94

 • 2005

  Εξαγορ? εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο ?ργο?, δυναμικ?τητα? 50m3/?ρα.

 • 2006

  Βελτ?ωση τη? δυναμικ?τητα? του συγκροτ?ματο? θρα?ση? στο Λατομε?ο Γκα- Αθικ?ων Κορινθ?α?, με αποτ?λεσμα η παραγωγικ? δυναμικ?τητα να αν?ρχεται σε 1.100 tn/?ρα

 • 2007

  - Η εταιρ?α αποκτ? την πιστοπο?ηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:00 - Εξαγορ? και απορρ?φηση τη? "Καλατζ?πουλο? ?τοιμο Σκυρ?δεμα Α.Ε.",η οπο?α δι?θετε εργοτ?ξιο ετο?μου σκυροδ?ματο? στο Δερβ?νι Κορινθ?α?.Η μον?δα εκσυγχρον?στηκε ανεβ?ζοντα? την δυναμικ?τητα τη? σε 80 m3/?ρα - ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Χαλαζων?τη στου? Γαργαλι?νου? , με σχ?ση υπεργολαβ?α?με την ''Λατομε?α Χαλαζων?τη Α.Ε.'' , δυναμικ?τητα? 500tn/?ρα.

 • 2008

  - Εκσυγχρονισμ?? του εργοταξ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Τρ?πολη Αρκαδ?α?, αυξ?νοντα? τη δυναμικ?τητα του σε 130m3/?ρα - Η Εταιρε?α ?λαβε την πιστοπο?ηση CE για τα αδραν? υλικ? τη? που παρ?γονται στο λατομε?ο Γκα-Αθικ?ων - ?δρυση σ?γχρονου Εργαστηρ?ου Ποιοτικο? Ελ?γχου αδραν?ν υλικ?ν στο λατομε?ο Γκα-Αθικ?ων για την εκτ?λεση των δοκιμ?ν σ?μφωνα με τα εναρμονισμ?να Ευρωπα?κ? Πρ?τυπα EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139

 • 2009

  Αναδοχ? ?ργου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • 2010

  Μετεγκατ?σταση του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? του ?ργου? σε ν?α τοποθεσ?α, με καινο?ργιε? και σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? δυναμικ?τητα? 120m3/?ρα.

 • 2011

  - Ασφ?λιση ?λων των μαθητ?ν τη? Πελοπονν?σου (Δημοτικ?, Γυμν?σιο, Λ?κειο) - Βρ?βευση απ? την ICAP ω? ''True Leader'' Eπιχε?ρηση - ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Φιλιατρ?ν με σχ?ση υπεργολαβ?α? με την "Λατομε?α Φιλιατρ?ν Α.Ε.", σημεριν?? δυναμικ?τητα? 1.100 tn/?ρα - ?δρυση τη? Eταιρε?α? "ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε." στην Καλαμ?τα, με ?δραστηρι?τητα την εμπορ?α Ετο?μου Σκυροδ?ματο?

 • 2012

  - ?ναρξη εκμετ?λλευση? του λατομε?ου Ναυπλ?ου με σχ?ση υπεργολαβ?α? με την Εταιρε?α "ΕΠΑΚΑ Α.Ε." και δυναμικ?τητα? 200tn/?ρα - ?ναρξη εκμετ?λλευση? λατομε?ου στην περιοχ? Παραδεισ?ων Μεγαλ?πολη? με σχ?ση υπεργολαβ?α? με?την Εταιρε?α "Γιαννακοπο?λου Αικ./ ΣΙΑ Ε.Ε." και δυναμικ?τητα? 200tn/?ρα - Εγκατ?σταση εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στην Καλαμ?τα απ? την Εταιρε?α "ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.", δυναμικ?τητα? 120m3/?ρα - Εξαγορ? εργοστασ?ου παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? τη? Εταιρε?α? "ΜΠΕΤΟΦΙΝ ΕΠΕ" στην Κυπαρισσ?α (θ?ση Γουβ?κια), ?δυναμικ?τητα? 70m3/?ρα - Αδειοδ?τηση του εργοστασ?ου Ετο?μου Σκυροδ?ματο? στη Βελιγοστ? Μεγαλ?πολη?, με δυναμικ?τητα 120m3/?ρα

 • 2013

  - ?ναρξη λειτουργ?α? εργοταξ?ου στην περιοχ? Καλοχ?ρι Θεσσαλον?κη??για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ?, δυναμικ?τητα? 120 m3/h - ?ναρξη λειτουργ?α? εργοταξ?ου στην περιοχ? του Αιγ?ου, δυναμικ?τητα? 120 m3/h

 • 2014

  - Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? στην περιοχ? τη? Πυλα?α? (Θεσσαλον?κη) για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ?, δυναμικ?τητα? 120 m3 / h. -Πιστοπο?ηση τη? μον?δα? Βελιγοστ?? Μεγαλ?πολη? με το σ?στημα ποι?τητα? EN ISO 9001:2008. -Αναδοχ? του ?ργου ΕΡΓΟΣΕ ?ΚΙΑΤΟ –ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ?. Εγκατ?σταση εργοταξιακ?ν μον?δων στι? περιοχ?? τη? Λυγι?? (Κορινθ?α), Δρεπ?νου (Αχα?α) και Λαμπ?ρι (Αχα?α) δυναμικ?τητα? 80 m3/h, 80 m3/h και 120 m3/h αντ?στοιχα, για τι? αν?γκε? του ?ργου ?ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ?. -Αναδοχ? του ?ργου ?ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ?. Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? στην περιοχ? Στ?νο? Αμφιλοχ?α? δυναμικ?τητα? 80 m3 / h, για τι? αν?γκε? του ?ργου.

 • 2016

  Εγκατ?σταση 2 εργοταξιακ?ν μον?δων σκυροδ?ματο? εντ?? του εξαντλημ?νου ορυχε?ου ΚΟΜΑΝΟΥ του λιγνιτικο? πεδ?ου ΠΤΟΛΕΜΑ?ΔΟΣ , παραγωγικ?? ικαν?τητα? 230 m3/h, για την κατασκευ? τη? ατμοηλεκτρικ?? μον?δα? ?ΠΤΟΛΕΜΑ?ΔΑ V? μικτ?? ισχ?ο? 660 MWel

 • 2017

  Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην Παραλ?α Καλλιθ?α? στο Μοσχ?το Αττικ??, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 130 m3/h, προκειμ?νου για την κατασκευ? του ?ργου ??ργα Υποδομ?ν για την Αν?πλαση του Φαληρικο? ?ρμου (Φ?ση Α)? Εγκατ?σταση mobile εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην περιοχ? Κ?πων ?βρου, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h,για την κατασκευ? του ?ργου ?Κατασκευ? Μον?δα? Συμπ?εση? GCS000 στην Ελλ?δα?. Συνεργασ?α με την ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. στην περιοχ? Κραν?δι Αργολ?δο? για την κατασκευ? ξενοδοχειακ?ν μον?δων Συνεργασ?α με την εταιρ?α σκυροδ?ματο? ΔΙΟΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχ? Γαργαλι?νων για την κατασκευ? ξενοδοχειακ?ν μον?δων

 • 2018

  Εγκατ?σταση mobile εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην Δεσφ?να Νομο? Φωκ?δο? παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h, για την κατασκευ? του ?ργου ?Αιολικ? Π?ρκα Δεσφ?να??. Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δο? σκυροδ?ματο? στην περιοχ? ?Κυνηγ??? του Δ?μου Π?λου Ν?στορο?, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h, προκειμ?νου για την κατασκευ? ?ργων υποδομ?ν και επεκτ?σεων, του COSTA NAVARINO – Π.Ο.Τ.Α. Μεσσην?α? .