Μ?α ν?α δι?κριση ?ρχεται να προστεθε? σε εκε?νε? τη? εταιρ?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Την Π?μπτη 12 Δεκεμβρ?ου, στο πλα?σιο τη? μεγ?λη? γιορτ?? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019?, απονεμ?θηκε στην εταιρ?α εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και Παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, η Πιστοπο?ηση EFQM “Recognised for Excellence 4 Star 2019 απ? την ΕΕΔΕ (Ελληνικ? Εταιρε?α Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων), με στελ?χη και καλεσμ?νου? να απαρτ?ζουν το Αμφιθ?ατρο του Μουσε?ου Μπεν?κη.

Η ν?α αυτ? πιστοπο?ηση αποδεικν?ει πω? η εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. δεν σταματ? να εξελ?σσεται, διεκδικ?ντα? διαρκ?? ν?ε? προοπτικ?? αριστε?α?, με γν?μονα την β?λτιστη παροχ? υπηρεσι?ν και προ??ντων.

EFQM

Το EFQM ε?ναι μη κερδοσκοπικ?? οργανισμ?? και αποτελε? για περισσ?τερα απ? 20 χρ?νια κομβικ? σημε?ο συν?ντηση? των ?ριστων επιχειρ?σεων και οργανισμ?ν με διεθν? προσανατολισμ?, ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? και τον κλ?δο του?. Το EFQM ε?ναι ο δημιουργ?? του Μοντ?λου τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβε?ου Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? (EFQM Excellence Award). Το EFQM σε κ?θε ευρωπα?κ? χ?ρα διατηρε? Εθνικ? Ετα?ρο – National Partner Organization (NPO) εν? σημει?νεται ?τι για την Ελλ?δα και την Κ?προ τον επ?σημο αυτ? ρ?λο κατ?χει η ΕΕΔΕ.

2019?Ν?α, τριπλ? βρ?βευση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την?Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?

2019 Ν?α, τριπλ? βρ?βευση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?

Τρει? ν?ε? σημαντικ?? βραβε?σει? για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε επεφ?λασσε η τελετ? απονομ?? των Health & Safety Awards 2019 απ? τη Boussias Communications. Στην εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε την Τετ?ρτη 27 Μαρτ?ου, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. συμμετε?χε για τρ?τη συνεχ?μενη χρονι? και κατ?φερε να αποσπ?σει τα 3 κ?τωθι βραβε?α για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?.
? Βραβε?ο HIGHLY COMMENDED για την κατηγορ?α Λατομε?α & Εξ?ρυξη
? Βραβε?ο SILVER για την κατηγορ?α Οδικ? ασφ?λεια
? Βραβε?ο BRONZE για την κατηγορ?α Αξιολ?γηση & Παραμετροπο?ηση Ν?ων Εργασιακ?ν Κινδ?νων

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. αποδ?δει ιδια?τερη σημασ?α στι? ορθ?? πρακτικ?? για την προ?σπιση τη? Υγε?α? και τη? Ασφ?λεια? στον χ?ρο εργασ?α? και η αφοσ?ωση αυτ? επισφραγ?ζεται με τι? βραβε?σει? που αποσπ? η εταιρε?α, τρ?α συναπτ? ?τη.

Η διοργ?νωση των Health & Safety Awards πραγματοποιε?ται απ? τη Boussias Communications και την ?κδοση Plant Management με στ?χο την αν?δειξη και βρ?βευση των καλ?τερων πρακτικ?ν των επιχειρ?σεων για την Υγε?α και την Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? (ΥΑΕ). Η κριτικ? επιτροπ? των Health & Safety Awards 2019 αποτελε?το απ? ε?κοσι κορυφα?α στελ?χη, με κατ?λληλε? γν?σει? των θεματικ?ν των κατηγορι?ν που κλ?θηκαν να αξιολογ?σουν.

Η εκδ?λωση ξεκ?νησε με την παρουσ?αση των στοιχε?ων που αφορο?ν την ΥΑΕ στα κρ?τη-μ?λη τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? απ? τον πρ?εδρο τη? Κριτικ?? Επιτροπ??, Αντ?νη Χριστοδο?λου, ο οπο?ο? τ?νισε τη σημασ?α τη? εφαρμογ?? ?λων των σχετικ?ν διατ?ξεων. Με το σ?νθημα ?ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ?, τον?στηκε, επ?ση?, η μεγιστοπο?ηση τη? αν?γκη? για ενημ?ρωση και εν?σχυση τη? επικοινων?α? τη? ΥΑΕ. Η βραδι? ??κλεισε? με συζητ?σει?, networking και κρασ?, στον χ?ρο που φιλοξ?νησε την εκδ?λωση, το Anais Club.

Στην τελετ? απονομ??, παρευρ?θηκαν 350 υψηλ?βαθμα στελ?χη των βραβευθ?ντων επιχειρ?σεων, εκπρ?σωποι υπουργε?ων, οργανισμ?ν, φορ?ων και επαγγελματικ?ν συνδ?σμων, καθ?? και decision-makers τη? αγορ??.

2018 Τριπλ? Βρ?βευση για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? για την εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Στο πλα?σιο τη? απονομ?? των Health & Safety Awards 2018 η εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Εαπ?σπασε 3 βραβε?α για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?.

– Βραβε?ο HIGHLY COMMENDED για την κατηγορ?α Λατομε?α & Εξ?ρυξη
– Βραβε?ο SILVER για την κατηγορ?α Αξιολ?γηση & Παραμετροπο?ηση Ν?ων Εργασιακ?ν Κινδ?νων
– Βραβε?ο BRONZE για την κατηγορ?α Κουλτο?ρα Υγε?α? & Ασφ?λεια?

Οι ανωτ?ρω διακρ?σει? που απ?σπασε η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. αναδεικν?ουν τη βαθι? προσ?λωση τη? εταιρε?α? στι? πρακτικ?? για την Υγε?α και Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? και τον βαθμ? σπουδαι?τητα? που αποδ?δει μ?σα απ? τι? πολιτικ?? που ακολουθε? στην ασφ?λεια των εργαζομ?νων διαχρονικ?.

Η διοργ?νωση των Health & Safety Awards επιβραβε?ει και αναδεικν?ει τι? καλ?τερε? πρακτικ?? στη διαχε?ριση Υγε?α? & Ασφ?λεια? στου? εργασιακο?? χ?ρου?, απ? επιχειρ?σει?, οργανισμο??, φορε?? και παρ?χου? υπηρεσι?ν. Στην τελετ? απονομ?? παρευρ?θηκαν π?νω απ? 300 υψηλ?βαθμα στελ?χη των βραβευθ?ντων επιχειρ?σεων, εκπρ?σωποι υπουργε?ων, φορ?ων και επαγγελματικ?ν συνδ?σμων καθ?? και decision makers τη? αγορ??.

Τα Health & Safety Awards διοργαν?νονται απ? την Boussias Communications και την ?κδοση Plant Management, με στ?χο την αν?δειξη των β?λτιστων πρακτικ?ν στο νευραλγικ? θ?μα τη? Υγε?α? & Ασφ?λεια? στον εργασιακ? χ?ρο.

?2017 Απονομ? Πιστοποιητικο? EFQM “Recognized for Excellence 3 Star 2017 στα ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2017? τη? Ελληνικ?? Εταιρ?α? Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων (ΕΕΔΕ)

Ακ?μα μ?α δι?κριση για το 2017 ?λαβε χ?ρα για την εταιρε?α εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και Παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

κατ? την ετ?σια Γιορτ? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2017?, που διοργ?νωσε η Ελληνικ? Εταιρε?α Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων (ΕΕΔΕ) στι? 28 Νοεμβρ?ου 2017. Στη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. απονεμ?θηκε η Πιστοπο?ηση EFQM “Recognised for Excellence 3 Star 2017”.Το Πιστοποιητικ? παρ?λαβε εκ μ?ρου? τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ο Αναπληρωτ?? Γενικ?? Διευθυντ?? , κ. Ηλ?α? Λαρσιν??.

2016 Τετραπλ? Βρ?βευση για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? για την εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε

Στο πλα?σιο τη? απονομ?? των Health & Safety Awards 2016 η εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε απ?σπασε 4 βραβε?α για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?.

Βραβε?ο WINNER για την κατηγορ?α Λατομε?α & Εξ?ρυξη,
Βραβε?ο SILVER για την κατηγορ?α Κουλτο?ρα Υγε?α? & Ασφ?λεια?
Βραβε?ο BRONZE για την κατηγορ?α Προσδιορισμ?? & Λ?σει? Ν?ων Εργασιακ?ν Κινδ?νων
Βραβε?ο BRONZE για την κατηγορ?α Αποτελεσματικ? Συμμετοχ? Εργαζομ?νων

Οι ανωτ?ρω βραβε?σει? αποδεικν?ουν τη συστηματικ? προσ?λωση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στι? πρακτικ?? για την υγε?α και ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α? και τον βαθμ? σπουδαι?τητα? που αποδ?δει η εταιρε?α μ?σα απ? τι? πολιτικ?? που ακολουθε? στην ασφ?λεια των εργαζομ?νων.

Η διοργ?νωση των Health & Safety Awards επιβραβε?ει και αναδεικν?ει τι? καλ?τερε? πρακτικ?? στη διαχε?ριση Υγε?α? & Ασφ?λεια? στου? εργασιακο?? χ?ρου?, απ? επιχειρ?σει?, οργανισμο??, φορε?? και παρ?χου? υπηρεσι?ν. Στην τελετ? απονομ?? παρευρ?θηκαν π?νω απ? 200 υψηλ?βαθμα στελ?χη των βραβευθ?ντων επιχειρ?σεων, εκπρ?σωποι υπουργε?ων, φορ?ων και επαγγελματικ?ν συνδ?σμων καθ?? και decision makers τη? αγορ??.

2015 Απονομ? Πιστοποιητικο? Committed to Excellence στα ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2015? τη? Ελληνικ? Εταιρ?α Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων (ΕΕΔΕ)

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ πιστοποι?θηκε με EFQM Committed to Excellence (2 αστ?ρων) και παρ?λαβε το πιστοποιητικ? στο πλα?σιο απονομ?? των διακρ?σεων στη Γιορτ? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α?, ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2015?, που διοργ?νωσε η Ελληνικ? Εταιρ?α Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων (ΕΕΔΕ) στο Συνεδριακ? τη? Κ?ντρο ?Γ. Κοντογε?ργη??.

2010 Βρ?βευση απ? τον ?μιλο ICAP ω? True Leader

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ βραβε?τηκε ω? μ?α απ? τι? 51 επιχειρ?σει? και ομ?λου? ηγ?τε? τη? ελληνικ?? οικονομ?α? στο πλα?σιο του θεσμο? TRUE LEADERS που εγκαιν?ασε το 2011 ο ?μιλο? ICAP.

Ειδικ?τερα, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ διακρ?θηκε μεταξ? των 25 εταιρει?ν και των 26 ομ?λων, απ? το σ?νολο των 27.000 τη? Ελλ?δα?, που κατ?φεραν να συνδυ?σουν υψηλ? κερδοφορ?α, α?ξηση προσωπικο?, πολ? καλ? ICAP Credit Rating και μ?α απ? τι? πρ?τε? θ?σει? στον κλ?δο του?.
Με δραστηρι?τητα 40 ετ?ν στην Ελλ?δα, η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ κατ?χοντα? μ?α απ? τι? ηγετικ?? θ?σει? στην εκμετ?λλευση Λατομε?ων και παραγωγ? Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, σ?μφωνα με τα στοιχε?α του ICAP αξιολογε?ται με Α ICAP Credit Rating και με € 6,6 εκατομμ?ρια κ?ρδη EBITDA για το 2010 κατατ?σσεται στην 287η θ?ση αν?μεσα στι? 500 πιο κερδοφ?ρε? εταιρε?ε? στην Ελλ?δα.

2008 Τιμητικ? δι?κριση ?Commitment to Quality? απ? Οργανισμ? Επιθε?ρηση? και Πιστοπο?ηση? TüV HELLAS (ΤüV NORD)
ω? αποτ?λεσμα:
Μακροχρ?νια? αφοσ?ωση? σε θ?ματα επιθε?ρηση? Υλικ?ν, Εξοπλισμο?, Κατασκευ?ν, ?ργων καθ?? και Πιστοπο?ηση? Προ??ντων και Συστημ?των Διαχε?ριση?
Πρωτοποριακο? Αντικειμ?νου εργασι?ν σε συνδυασμ? με επιθε?ρηση – πιστοπο?ηση
Προσπ?θεια συνεχο?? βελτ?ωση?
Μακροχρ?νια? συνεργασ?α? με το Φορ?α TüV HELLAS (TüV NORD)
Παροχ? προ??ντων ? / και υπηρεσι?ν Ποι?τητα?

1996 Διεθν?? Βραβε?ο Ποι?τητα? για το Σκυρ?δεμα
Το 1996 η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ βραβε?θηκε με το Διεθν?? Βραβε?ο Ποι?τητα? για το Σκυρ?δεμ? τη?, στη Μαδρ?τη