Οι Εταιρικ?? μα? Αξ?ε? οδηγο?ν κ?θε μα? β?μα με βασικο?? ?ξονε?:

? την Ασφ?λεια & την Υγε?α του Ανθρ?πινου Δυναμικο?

? τον σεβασμ? προ? του? συνεργ?τε? και του? πελ?τε? μα?. Η φιλοσοφ?α μα? ε?ναι η ποιοτικ? εξυπηρ?τηση των πελατ?ν και η τ?ρηση των υποσχ?σεων μα?

? τον σεβασμ? προ? τι? διαδικασ?ε?, που ?χουν σχεδιαστε? με γν?μονα τη β?λτιστη λειτουργ?α τη? Εταιρε?α? μα?

? τον σεβασμ? στο περιβ?λλον, πρωταρχικ? στοιχε?ο τη? καθημεριν?? δραστηρι?τητα? τη? Εταιρε?α?

? τον σεβασμ? στην κοινων?α που μα? δε?χνει εμπιστοσ?νη και μα? επιτρ?πει να επιτελο?με το ?ργο μα?

? τον σεβασμ? στην ιστορ?α – εμπειρ?α μα?

? τη συνεχ? βελτ?ωση τ?σο του ανθρ?πινου δυναμικο? ?σο και των διαδικασι?ν μα?.