1912, 2019

Αν?τερο επ?πεδο Διεθνο?? Πιστοπο?ηση? EFQM “Recognized for Excellence 4 Star 2019” για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Δεκ?μβριο? 19th, 2019|Δελτ?α Τ?που|

Μ?α ν?α δι?κριση ?ρχεται να προστεθε? σε εκε?νε? τη? εταιρ?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Την Π?μπτη 12 Δεκεμβρ?ου, στο πλα?σιο τη? μεγ?λη? γιορτ?? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019?, απονεμ?θηκε στην εταιρ?α εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και Παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, η

1104, 2019

Ν?α, τριπλ? βρ?βευση τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την Υγε?α & Ασφ?λεια στου? χ?ρου? εργασ?α?

Απρ?λιο? 11th, 2019|Δελτ?α Τ?που, Ενημ?ρωση|

Τρει? ν?ε? σημαντικ?? βραβε?σει? για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε επεφ?λασσε η τελετ? απονομ?? των Health & Safety Awards 2019 απ? τη Boussias Communications. Στην εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε την Τετ?ρτη 27 Μαρτ?ου, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. συμμετε?χε για

1402, 2019

2 ΧΡΟΝΙΑ Κανονισμ?? Τεχνολογ?α? Σκυροδ?ματο? (ΚΤΣ-2016) : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Φεβρου?ριο? 14th, 2019|Δελτ?α Τ?που, Εκδηλ?σει?|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:00 – 17:30?? Προσ?λευση – Εγγραφ??
17:30 – 17:45?? Χαιρετισμο? – Εισαγωγ?
17:45 – 18:30?? ΚΤΣ-2016: ?Στοχε?οντα? στην ανθεκτικ?τητα των κατασκευ?ν οπλισμ?νου σκυροδ?ματο?
Αικατερ?νη (Κορ?να) Παπανικολ?ου – Επικ. Καθηγ?τρια Πολυτεχνικ?? Σχολ?? Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν Τμ?μα Πολιτικ?ν Μηχανικ?ν
18:30 – 19:15??

910, 2018

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ συμμετε?χε στην ?κθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018

Οκτ?βριο? 9th, 2018|Δελτ?α Τ?που, Ενημ?ρωση|

 
Η εταιρε?α ?ΛΑΡΣΙΝΟΣ συμμετε?χε στην ?κθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018?παρουσι?ζοντα? τα επιτυχημ?να ?ργα 40 χρ?νων αλλ? και την?πρ?σφατη Πιστοπο?ηση Περιβαλλοντικ?? Διαχε?ριση? με ISO 14001
?

Κ?ρινθο?, 09 Οκτωβρ?ου 2018 – Με μεγ?λη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε η παρουσ?α τη? εταιρε?α?

1907, 2018

Ανακο?νωση Νεκρ?σιμη? Ακολουθ?α? Ιω?ννη Λαρσινο?

Ιο?λιο? 19th, 2018|Δελτ?α Τ?που, Ενημ?ρωση|

Κ?ρινθο?, 19 Ιουλ?ου 2018 – ?Η μεγ?λη οικογ?νεια τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ ?αποχαιρετ?? τον ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΣΙΝΟ.
Η νεκρ?σιμο? ακολουθ?α θα ψαλε? στον Ιερ? Να? του Αγ. Νικολ?ου Κορ?νθου την Παρασκευ? 20 Ιουλ?ου 2018 και ?ρα 16:00.

Επιθυμ?α τη?

1907, 2018

Ο ?μιλο? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?αποχαιρετ?? τον Πρ?εδρ? του Ιω?ννη Λαρσιν?

Ιο?λιο? 19th, 2018|Δελτ?α Τ?που, Ενημ?ρωση|

 

Κ?ρινθο?, 16 Ιουλ?ου 2018 – Η μεγ?λη οικογ?νεια τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?αποχαιρετ?? τον Ιω?ννη Λαρσιν?. Ο απροσδ?κητο? θ?νατο? του Προ?δρου και Διευθ. Συμβο?λου, την Κυριακ? 15 Ιουλ?ου, συγκλ?νισε τ?σο την εταιρε?α ?σο και την τοπικ? κοινων?α

1507, 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/07/2018

Ιο?λιο? 15th, 2018|Δελτ?α Τ?που|

 

Η μεγ?λη οικογ?νεια τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. θρηνε? σ?μερα, 15 Ιουλ?ου 2018, για τον απροσδ?κητο θ?νατο του Προ?δρου & Διευθ?νοντο? Συμβο?λου τη?, Ιω?ννη Λαρσιν?

 

Το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη?? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

15 Ιουλ?ου 2018

 

 

2004, 2018

Τριπλ? Βρ?βευση για την Υγε?α & Ασφ?λεια στη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε

Απρ?λιο? 20th, 2018|Δελτ?α Τ?που|

Κ?ρινθο?, Απρ?λιο? 2018 – Σε εορταστικ? κλ?μα πραγματοποι?θηκε την Τετ?ρτη 18 Απριλ?ου 2018, στην Εθνικ? Λυρικ? Σκην? του Κ?ντρου Πολιτισμο? ?δρυμα Στα?ρο? Νι?ρχο? η τελετ? απονομ?? των Health & Safety Awards 2018 απ? τη Boussias

1304, 2018

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ συμμετε?χε ω? Χορηγ?? στο 18o Πανελλ?νιο Συν?δριο Σκυροδ?ματο?

Απρ?λιο? 13th, 2018|Δελτ?α Τ?που, Ενημ?ρωση|

Κ?ρινθο?, 2η Απριλ?ου 2018 – Με μεγ?λη επιτυχ?α και επισημ?τητα, σε ?να κατ?μεστο αμφιθ?ατρο, ολοκληρ?θηκε ?το 18ο Πανελλ?νιο Συν?δριο Σκυροδ?ματο? και η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ, με πολυετ? εμπειρ?α στον τομ?α του Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, ?ταν ?να? απ?

812, 2017

Πιστοπο?ηση με EFQM “Recognized for Excellence 3 Star 2017” για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Δεκ?μβριο? 8th, 2017|Δελτ?α Τ?που|

 

?

Αθ?να, 29 Νοεμβρ?ου 2017- Ακ?μα μ?α δι?κριση για το 2017 ?λαβε χ?ρα για την εταιρε?α εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και Παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., κατ? την ετ?σια Γιορτ? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2017?, που διοργ?νωσε η

四虎