1402, 2019

2 ΧΡΟΝΙΑ Κανονισμ?? Τεχνολογ?α? Σκυροδ?ματο? (ΚΤΣ-2016) : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Φεβρου?ριο? 14th, 2019|Δελτ?α Τ?που, Εκδηλ?σει?|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:00 – 17:30?? Προσ?λευση – Εγγραφ??
17:30 – 17:45?? Χαιρετισμο? – Εισαγωγ?
17:45 – 18:30?? ΚΤΣ-2016: ?Στοχε?οντα? στην ανθεκτικ?τητα των κατασκευ?ν οπλισμ?νου σκυροδ?ματο?
Αικατερ?νη (Κορ?να) Παπανικολ?ου – Επικ. Καθηγ?τρια Πολυτεχνικ?? Σχολ?? Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν Τμ?μα Πολιτικ?ν Μηχανικ?ν
18:30 – 19:15??

2809, 2018

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ συμμετε?χε στην ?κθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018

Σεπτ?μβριο? 28th, 2018|Εκδηλ?σει?, Ενημ?ρωση|

 
Η εταιρε?α ?ΛΑΡΣΙΝΟΣ?συμμετε?χε στην ?κθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018?
παρουσι?ζοντα? τα επιτυχημ?να ?ργα 40 χρ?νων αλλ? και την?πρ?σφατη
Πιστοπο?ηση?Περιβαλλοντικ?? Διαχε?ριση? με?ISO?14001?
περισσ?τερα >>
 

2203, 2018

Συμμετ?χουμε στο 18ο Πανελλ?νιο Συν?δριο Σκυροδ?ματο?

Μ?ρτιο? 22nd, 2018|Εκδηλ?σει?|

Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ, με πολυετ? εμπειρ?α στον τομ?α του Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, ε?ναι ?να? απ? του? Χορηγο??? του 18ου Πανελλ?νιου Συν?δριου Σκυροδ?ματο? που διοργαν?νουν το Ελληνικ? Τμ?μα Σκυροδ?ματο? του ΤΕΕ και το Εθνικ? Μετσ?βιο Πολυτεχνε?ο σε

412, 2017

Εορτασμ?? τη? Αγ?α? Βαρβ?ρα?, προστ?τιδα των λατομε?ων, ορυχε?ων , μεταλλε?ων

Δεκ?μβριο? 4th, 2017|Εκδηλ?σει?|

?πω? κ?θε χρ?νο στα πλα?σια του εορτ?σου τη? Αγ?α? Βαρβ?ρα? η εταιρε?α πραγματοπο?ησε αγιασμ?? στο χ?ρο του λατομε?ου ΓΚΑ Αθικ?ων.

210, 2017

2017 Η εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ συμμετε?χε στην ?κθεση Πελοπ?ννησο? EXPO παρουσι?ζοντα? τα ?ργα υποδομ?? που υποστηρ?ζει σε ?λη την Ελλ?δα & την Πιστοπο?ηση ISO 39001

Οκτ?βριο? 2nd, 2017|Εκδηλ?σει?|

 

Με ιδια?τερη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε η παρουσ?α τη? εταιρε?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην ?κθεση ?ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧPO?, η οπο?α πραγματοποι?θηκε στην Αργολ?δα.

Στ?χο? τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?ταν η παρουσ?αση των ?ργων υποδομ?? που η εταιρε?α υποστηρ?ζει με τα προ??ντα τη? σε

1111, 2016

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO τ?μησε τον Ιω?ννη Λαρσιν?

Νο?μβριο? 11th, 2016|Εκδηλ?σει?|

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO τ?μησε τον Ιω?ννη Λαρσιν? Πρ?εδρο και Διευθ?νοντα Σ?μβουλο τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ω? επιχειρηματ?α για τη σημαντικ? προσφορ? του στην Πελοπ?ννησο και στο ελληνικ? ?επιχειρε?ν?

 

Η? Πελοπ?ννησο? EXPO, η μεγ?λη πελοποννησιακ? ?κθεση που φιλοδοξε?

1110, 2016

Με επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε η συμμετοχ? τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στην 7η Πανελλ?νια Γενικ? ?κθεση ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016

Οκτ?βριο? 11th, 2016|Εκδηλ?σει?|

Με ιδια?τερη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε η παρουσ?α τη? εταιρε?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στην 7η Πανελλ?νια Γενικ? ?κθεση ?ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016?, η οπο?α πραγματοποι?θηκε στο Αλεξ?νδρειο Συνεδριακ? Κ?ντρο, στον Ισθμ? Κορ?νθου, υπ? την αιγ?δα του Εμπορικο? Επιμελητηρ?ου Κορινθ?α?.

 

507, 2016

: ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θ?μα ?Μ?τρα Ασφ?λεια? Συντ?ρηση? & Λειτουργ?α? Αντλι?ν Σκυροδ?ματο??

Ιο?λιο? 5th, 2016|Εκδηλ?σει?|

Το σεμιν?ριο παρουσ?ασε επιθεωρητ?? ανυψωτικ?ν μηχανημ?των με θ?μα την εκπα?δευση? π?νω θ?ματα ασφ?λεια? των χειριστ?ν των αντλι?ν το οπο?ο παρακολο?θησαν 35 εργαζ?μενοι με την ειδικ?τητα χειριστ?ν αντλι?ν και εργαζ?μενοι του τεχνικο? τμ?ματο?.

2402, 2016

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “SCHOOL OF MANAGEMENT”

Φεβρου?ριο? 24th, 2016|Εκδηλ?σει?|

H εταιρε?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ σε ?λα τα χρ?νια δραστηριοπο?ησ?? τη? παραμ?νει προσηλωμ?νη στην εν?σχυση των εργαζομ?νων τη? στο πλα?σιο τη? συνεχο?? εκπα?δευσ?? του?.

Υπ? αυτ? το πρ?σμα διοργ?νωσε σε συνεργασ?α με την εταιρ?α Linkage το ενδοεταιρικ? σεμιν?ριο

1203, 2015

Εκδηλ?σει?

Μ?ρτιο? 12th, 2015|Εκδηλ?σει?, Φωτογραφ?ε?|

四虎