Σκυροδ?τηση με υψηλ?? θερμοκρασ?ε? περιβ?λλοντο?

Ιο?νιο? 30th, 2017|Επικαιρ?τητα|

 

Επιστολ? του Δ/ντη Ποιοτικο? ?λεγχου τη? ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ
Τεχνικ? οδηγ?α-2 ?του Συλλ?γου Πολιτικ?ν Μηχανικ?ν Ελλ?δα? για σκυροδετ?σει? σε συνθ?κε? υψηλ?ν θερμοκρασι?ν